Prevod zo "zablokovaného účtu"

Prevod zo "zablokovaného účtu"

V praxi sa vyskytujú viaceré nedorozumenia, v prípade ak má povinný "zablokované" finančné prostriedky na účte v banke na základe príkazu na začatie exekúcie. Podla ustanovení § 47 ods. 1 pís. b povinný má zakázané nakladať s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva, s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.
Z uvedeného je zrejme, že povinný nepotrebuje žiadne potvrdenie, súhlas exekútora, ani "odblokovanie" účtu, ako často vyžadujú pobočky niektorých bánk, ale môže priamo so svojho "zablokovaného" účtu uhradiť vymáhanú pohľadávku na účet súdneho exekútora.