Novela Exekučného poriadku

Novela Exekučného poriadku

Od 01.04.2017 sa stala účinnou novela Exekučného poriadku.

 

§ 243h (1) Ak tento zákon v § 243i až 243k neustanovuje inak, EXEKUČNÉ KONANIA ZAČATÉ PRED 1. APRÍLOM 2017 SA DOKONČIA PODĽA PREDPISOV ÚČINNÝCH DO 31. MARCA 2017.

 

§ 243i (1) V exekučnom konaní začatom na základe návrhu na vykonanie exekúcie doručeného exekútorovi pred 1. aprílom 2017 sa musí žiadosť exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie podať na súde príslušnom podľa predpisov účinných do 31. marca 2017 najneskôr 30. júna 2017. Ak bude žiadosť exekútora o udelenie poverenia v exekučnom konaní začatom pred 1. aprílom 2017 doručená súdu príslušnému podľa predpisov účinných do 31. marca 2016 po 30. júni 2017, súd exekútorovi žiadosť o udelenie poverenia vráti. Vrátením žiadosti o udelenie poverenia exekútorovi sa exekučné konanie zastavuje.