povinní

Obrazok

VÝZVA

 

Prílohou upovedomenia o začatí exekúcie je výzva na podanie vyhlásenia o majetku. V zmysle ustanovení § 54 Exekučného poriadku, musí povinný odpovedať exekútorovi do jedného týždňa od doručenia výzvy. Kompletné vyhlásenie o majetku a o majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len BSM), zasielajte adresu exekútorského úradu (Sad SNP 666/12, 01001 Žilina), alebo uhraďte pohľadávku v celom rozsahu v lehote 14 dní od doručenia upovedomenia na účet súdneho exekútora.

 

č.ú. 1336417015/1111 vedený UniCredit Bank a. s.,

IBAN SK4411110000001336417015  UNCRSKBX  

Variabilný symbol -  ČÍSLO EXEKÚCIE. (bez lomítka) 

 

Podľa ustanovení § 47 ods. 1 pís. b) Exekučného poriadku má povinný zakázané odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie nakladať so svojím majetkom, ktorý podľa ustanovení tohto zákona podlieha exekúcii okrem nakladania za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu v banke. Toto zákonné ustanovenie umôžňuje povinnému uhradiť pohľadávku exekučného konania zo svojho "zablokovaného" bankového účtu na účet súdneho exekútora.

 

Vyhlásenie o majetku doplňte o listy vlastníctva, kópiu pracovnej zmluvy, čísla a stavy účtov v peňažných ústavoch, v prípade podnikateľského subjektu kópie inventárnych zoznamov majetku, pokladničnej knihy a knihy odoslaných faktúr. Ak vlastníte motorové vozidlo, pošlite kópiu technické preukazu, ak je motorové vozidlo predmetom leasingu, zašlite kópiu leasingovej zmluvy. V prípade, že vlastníte cenné papiere, zašlite doklad o ich vlastníctve. V prípade vyporiadania BSM doplňte vyhlásenie o majetku o doklady preukazujúce zrušenie, zúženie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a to dohodou alebo rozsudkom o zrušení, zúžení a vyporiadaní BSM. V prípade rozvodu zašlite aj rozsudok o rozvode manželstva. Ak sú exekúciou postihnuté veci v BSM, účastníkom konania, ak ide o tieto veci je aj bývalý manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu BSM dohodou alebo súdnym rozhodnutím (§ 37 ods. 2 EP)

 

UPOZORNENIE

Ak si túto povinnosť nesplníte alebo v odpovedi uvediete nepravdivé alebo neúplné údaje, môže súd na návrh súdneho exekútora uložiť poriadkovú pokutu, podľa ustanovení § 53 Občianskeho súdneho poriadku až do výšky 1 640,00 EUR.

 

Podľa ustanovení § 243a ods. 1 pis. a Trestného zákona kto marí exekučné konanie tým, že uvedie nepravdivé údaje vo vyhlásení o majetku, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky, odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spôsobí činom škodu veľkého rozsahu.