profil

Obrazok

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

V rámci predstavenia exekútorského úradu, by sme Vás chceli oboznámiť s organizačným usporiadaním, ktoré nám umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok, so snahou o čo najhospodárnejšie exekučné konanie, ktoré nezaťažuje oprávneného ani povinného zbytočnými nákladmi. Základným organizačným prvkom je  spolupráca súdnych exekútorov JUDr. Marián Janec a Mgr. Marián Janec mladší.

 

SPOLUPRÁCA

 

Obaja exekútori sú samostatnými exekútormi podľa ustanovení Exekučného poriadku. JUDr. Janec bol vymenovaný za súdneho exekútora na základe rozhodnutia č. 6655/2000-410 dňa 10. marca 2000 ministrovomm spravodlivosti so sídlom exekútorského úradu v Žiline. Od roku 2011 vykonáva exekučnú činnosť v spolupráci so súdnym exekútorom Mgr. Mariánom Janecom ml., ktorý je na základe rozhodnutia Slovenskej komory exekútorov jeho zástupcom. Mgr. Marián Janec bol vymenovaný misterstvom spravodlivosti rozhodnutím č. 24641/2010-41 dňa 15. decembra 2010.

 

EXEKÚCIE

 

V rámci núteného výkonu rozhodnutia, obstarávame komplexný servis pri vymáhaní peňažných i nepeňažných plnení od spísania návrhu na vykonanie exekúcie vo forme exekútorskej zápisnice, až po čo najrýchlejšie ukončenie exekučného konania.

 

ÚRAD

 

Ku koncu roka 2016 evidujeme 42954 exekučných konaní, v rôznej fáze rozpracovanosti je doposiaľ 20329 spisov. Úspešnosť exekučného konania (počet exekúcií ukončených vymožením a upustením z celkového počtu ukončených exekúcií) je 72,84 %.

 

Dosahovať čo najlepšie výsledky pri vykonávaní exekúcií nám umožňuje používanie najmodernejších informačných technológií a postupov. Pri zisťovaní majetkových pomerov povinných využívame elektronickú komunikáciu so Sociálnou poisťovňou, evidenciou motorových vozidiel i registrom obyvateľov. Využívame i elektronickú komunikáciu pri poskytovaní súčinností s bankami a stavebnými sporiteľňami. Do elektronickej komunikácie sú zapojené všetky banky na Slovensku. 

 

Exekútorský úrad je držiteľom zaručeného elektronického podpisu a časovej pečiatky poskytovanej prostredníctvom akreditovanej certifikačnej autority. Na našich emailových schránkach sme schopní prijímať elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom i podania uskutočnené prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy - www.slovensko.sk , v rámci ktorého máme zriadenú elektronickú dátovú schránku. 

 

ZÁSADY

Pracujeme hospodárne, aby sme povinného ani oprávneného nezaťažili nadbytočnými výdavkami. Prvoradá je však efektivita vymáhania, tomu prispôsobujeme kroky a postup v exekučnom konaní. So zložitými prípadmi vymožiteľnosti práva a s problémami týkajúcimi sa exekúcie Vám radi poradíme. O priebehu exekučného konania sa môžu oprávnené osoby informovať v úradných hodinách alebo po vzájomnej dohode aj mimo úradných hodín a v kancelárii exekútora môžu nahliadnuť do spisu. Oprávneným zároveň na požiadanie zasielame hromadné reporty o stave exekučného konania. Samotná forma správy o exekučnom konaní, závisí od požiadaviek oprávneného.

 

Efektívne riadenie celej exekučnej činnosti umožňuje profesionálna organizácia práce a systém kontroly zodpovednosti pracovníkov úradu. V súčasnosti zamestnávame deväť zamestnancov v stálom pracovnom pomere, z tohto dvaja sú s vysokoškolským právnickým vzdelaním. Naša činnosť  je zameraná na zabezpečenie hlavného kritéria - spokojnosti oprávneného a zachovanie zákonných práv povinného. 

 

            Dúfam, že poskytnuté informácie sú dostačujúce a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

                                                           JUDr. Marián Janec a Mgr. Marián Janec

 

 

 

Kto je Súdny exekútor?

Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ( ďalej len Exekučný poriadok ). V súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má súdny exekútor postavenie verejného činiteľa.

Exekúciu vykoná ten exekútor, ktorého v návrhu na vykonanie exekúcie označí oprávnený a ktorého jej vykonaním poverí súd. Exekúciu možno vykonať len na návrh oprávneného alebo na návrh toho, kto preukáže, že naňho prešlo právo z rozhodnutia.

Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Podľa Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom najneskôr do 15 dní súdu (§ 45) a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Exekútor poverený vykonaním exekúcie sa postará o jej vykonanie.

Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá povinnosť zaplatiť peňažnú sumu, exekúciu možno vykonať

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,
  • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného,
  • predajom hnuteľných vecí,
  • predajom cenných papierov,
  • predajom nehnuteľnosti,
  • predajom podniku.


Ak podkladom na exekúciu je exekučný titul, v ktorom sa ukladá iná povinnosť než zaplatenie peňažnej sumy, spôsob vykonania exekúcie sa spravuje povahou uloženej povinnosti. Možno ju vykonať

  • vyprataním,
  • odobratím veci,
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov.


Spôsob vykonania exekúcie určí exekútor, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 167 a 172). Exekútor môže vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi.

Za výkon exekučnej činnosti podľa tohto zákona patrí exekútorovi odmena, náhrada hotových výdavkov a náhrada za stratu času. Náklady podľa § 196 uhrádza povinný. Exekútor môže požadovať od oprávneného primeraný preddavok na odmenu a na náhradu hotových výdavkov. Platiteľom preddavku podľa odseku 2 je štát, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom.