splátkový kalendár

Obrazok

 

 

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Pre potreby posúdenia návrhu povinného na splátky, musí povinný zaslať kompletné vyhlásenie o majetku spolu s návrhom splátok. Návrh splátok nie je pre exekútora záväzný, so splátkami musí súhlasiť oprávnený. Výhodu splátok povinný stráca ak sa omešká čo aj s jedinou splátkou.

 

Splátky uhrádzajte na účet súdneho exekútora č.ú. 1336417015/1111 vedený UniCredit Bank a. s., VS: ČÍSLO EXEKÚCIE.  

 

IBAN SK4411110000001336417015  UNCRSKBX

 

 

 

ONLINE FORMULÁR: Vyhlásenie o majetku

 

 

Vyhlásenie o majetku.docx