Dražby

Obrazok

 

DOM KREMNICA


Dátum konania dražby: 30. 3. 2012
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Sad SNP č. 666/12, 010 01 Žilina
 
Znalecká hodnota: 22.200,00
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 11.100,00
Typ ceny: Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia: prevodom na účet
Číslo bankového účtu: Tatrabanka Žilina č.ú. 2626151328/1100, VS 12010
Najnižšie podanie: 22.200,00
Spôsob zaplatenia najvyššieho podania: prevodom na účet

 

Číslo bankového účtu najvyššieho podania: Tatrabanka Žilina č.ú. 2626151328/1100, VS 12010

Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: znalecký posudok neobsahuje

Dátum obhliadky: 29. 3. 2012
Čas obhliadky: 09:00
Miesto obhliadky veci: Kremnica
 
Predmet dražby

Nehnutelnosť
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Kremnica
Kataster: Kremnica
Číslo listu vlastníctva: 1400