Systém bezhotovostných platieb SEPA

Systém bezhotovostných platieb SEPA

Od 1. februára 2014 je potrebné uvádzať všetky príkazy na úhradu v mene euro na účet v tvare IBAN.

IBAN: SK04 1100 0000 0029 2287 2138

International Bank Account Number, ( Medzinárodné bankové číslo účtu) je medzinárodne štandardizovaná forma čísla účtu, ktorá bola vytvorená v súčinnosti s Európskym výborom pre bankové štandardy a ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovú inštitúciu príjemcu platby.

Všetky domáce platby v mene euro stanú SEPA platbami. Cieľom SEPA (Single Euro Payments Area - jednotná oblasť platieb v eurách) je odstránenie rozdielov pri realizácii domácich platieb a cezhraničných platieb v mene euro v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. Spotrebitelia, podniky, obchodníci a verejný sektor budú schopní realizovať platby a inkasá v mene euro v rámci tejto oblasti rovnako jednoducho, rýchlo a lacno, ako domáce platby.

Podrobnejšie informácie nájdete - http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/sepa/zakladne-informacie-o-sepa
Výpočet IBAN - http://www.nbs.sk/sk/platobne-systemy/iban/vypocet-a-kontrola-iban-pre-s...