splátkový kalendár

Obrazok

 

 

Exekútor môže s písomným súhlasom oprávneného uzavrieť písomnú dohodu s povinným o postupnom splatení vymáhanej pohľadávky. Pre potreby posúdenia návrhu povinného na splátky, musí povinný zaslať kompletné vyhlásenie o majetku spolu s návrhom splátok. Návrh splátok nie je pre exekútora záväzný, so splátkami musí súhlasiť oprávnený. Výhodu splátok povinný stráca ak sa omešká čo aj s jedinou splátkou.

 

Splátky uhrádzajte na účet súdneho exekútora č.ú. 2626151328/1100 VS: ČÍSLO EXEKÚCIE.  

 

ONLINE FORMULÁR: Vyhlásenie o majetku

 

 

vyhlasenie_o_majetku.docx